بیوگرافی برایان تریسی

بعد کاری کردم که زندگی مرا دگرگون کرد. به سراغ کسانی رفتم که در امر فروش موفق بودند و از آنها پرسیدم که چه کار میکنند.آنها هم به منگفتند. توصِیه های آنها را به کار بستم و میزان فروشم بالا رفت. در نتِجه آن قدر پیش رفتم که شدم مدیر فروش. در این سمت هم همان راه کار را به کار بستم. یعنیدریافتم که مدیرفروش های موفق چه میکنند و همان کارها را کردم. این روند یاد گرفتنو به کار بستن آموخته هایم، زندگی مرا دگرگون کرد. هنوز هم در تعجبم که چه کار سادهای و بدیهی ئی  است. فقط ببین آدم های موفق چه کار میکنند، بعد همان کار ها را بکنتا تو هم به همان نتایج برسی. وای عجب ایده ای

به بیان ساده ، بعضی ها به این دلیل بهتر از دیگرانمیشوند که برخی کار ها را طور دیگر انجام میدهند. علی الخصوص از وقت شان بسیاربسیار بهتر از آدم های معمولی استفاده می کنند. من چون پیشنه ای اولیه نا موفق داشتم، سخت احساس حقارت و نا توانی پیدا کرده بودم. افتاده بودم در دام این تصورذهنی که آدم هائی که بهتر از من عمل می  کردند عملا و واقعا تهتر از من هستند. چیزیکه من یاد گرفتم این بود که ضرورتا این طوری ها هم نیست.آنها فقط به نحوه دیگریعملم ی کردند، و چیزی که آنها به مدد عقل سلیم یاد گرفته اند، من هم میتوانم یادبگیرم. دیدم رازش را پیدا کردم، از این کشف خود خوشحال بودم، هم هیجان زده. هنوز همهستم. فهمیدم که میتوانم زندگیم را عوض کنم و تقریبا به هر هدفی که در نظر بگیرممیتوانم دست یابم به شرطی که بفهمم دیگران در آن زمینه چه کرده اند و من هم همانکار را بکنم تا به همان دستاوردهای آنان دست بیابم. یک سال از شروع کار فروشم کهگذشت، یک فروشنده درجه یک شدم. یک سالی بعد از مدیر فروش بودن، شدم معاون رئیس ونود و پنج عامل فروش در شش کشور زیر نظر من کار می کردند، آن زمان بیست و پنج سالم بود. طی سالها در بیست و دو شغل گوناگون کار کردم. چندینشرکت را بنیان گذاشته ام، و از یک دانشگاه معتبر در رشته تجارت فارغ التحصیل شدم. مکالمه ی فرانسه، آلمانی و اسپانیائی را آموختم و و و ... در کل این سالهای کاری به یک حقیقت ساده پی بردم. کلیدهمه ی موفقیت های بزرگ، دستاوردهای  کلان، احترام، مقام و موقعِیت و خوشبختی درزندگی آن است که بتوانی بر روی مهم ترین کار و وظیفه ات تمرکز کنی و فقط بدانبیندشی و آن را خوب انجام دهی و تا کاملا تمام نشده است، دست برنداری. www.briantracy.com

/ 0 نظر / 16 بازدید